Legisign.org Logo

Ansioluettelo | Tommi Nieminen

1 Koulutus

filosofian tohtori, Jyväskylän yliopisto (2010)
Pääaineena soveltava kielitiede.
filosofian maisteri, Tampereen yliopisto (1998)
Pääaineena suomen kieli (syventävät opinnot ja tutkielma), sivuaineina yleinen kirjallisuustiede, yleinen linja (syventävät opinnot ja sivuainetutkielma), yleinen kielitiede (aineopinnot) ja fonetiikka (aineopinnot).
opettajan pedagogiset opinnot, Turun yliopisto (2021)
Aineenopettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot mukaan lukien opetusharjoittelu.

2 Työkokemus

Toiminut monissa opetus-, tutkimus- ja IT-alan tehtävissä useissa suomalaisissa yliopistoissa. Opettanut myös peruskoulussa.
 1. opettaja, suomen kieli toisena ja vieraana kielenä (1.8.2023–)
  Omnia, Espoo
 2. tuntiopettaja, tieteellinen kirjoittaminen (1.8.2021–)
  Tampereen yliopisto, kielikeskus; Helsingin yliopisto, kielikeskus
 3. yliopisto-opettaja, tieteellinen kirjoittaminen (1.8.2021–31.7.2022)
  Tampereen yliopisto, kielikeskus
 4. tuntiopettaja, käännöstiede (suomi) (30.9.–31.12.2019)
  Tampereen yliopisto, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
 5. äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori (sijaisuus, 5.9.–29.11.2019)
  Emäkosken koulu, Nokia
 6. tutkijatohtori, Suomen murteiden epenteettisen švaavokaalin akustiikka, artikulaatio ja perseptio -hanke (rahoittaja Koneen säätiö; 1.8.2017–31.7.2018)
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, suomen kieli ja kulttuuritieteet
 7. yliopistonlehtori, suomen kieli (1.9.2015–31.7.2017)
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, suomen kieli ja kulttuuritieteet
 8. tutkijatohtori, suomen prosodian alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu -hanke (rahoittaja Koneen säätiö; 1.11.2014–31.5.2015)
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, suomen kieli ja kulttuuritieteet
 9. yliopistonlehtori, suomen kieli (1.1.–24.10.2014)
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, suomen kieli ja kulttuuritieteet
 10. tutkijatohtori, suomen prosodian alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu -hanke (rahoittaja Koneen säätiö; 1.8.–31.12.2013)
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, suomen kieli ja kulttuuritieteet
 11. yliopistonlehtori, suomen kieli (1.8.2011–31.7.2013)
  Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, suomen kieli ja kulttuuritieteet
 12. yliopisto-opettaja, suomen kieli (1.8.2010–31.7.2011)
  Turun yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos
 13. tutkijaopiskelija (1.9.–31.12.2009)
  Jyväskylän yliopisto, kielten laitos
 14. sivutoiminen tuntiopettaja (syksy 2008–kevät 2009)
  • Tampereen yliopisto, puheopin laitos, opetettava kurssi Praat-kurssi puheentutkijoille
  • Tampereen yliopisto, kielikeskus, opetettava kurssi tieteellinen kirjoittaminen seitsemälle ryhmälle (opetuspaikkoina Tampere, Hyvinkää, Pori, Seinäjoki)
  • Vaasan yliopisto, humanistinen tiedekunta, kaksi luentoa fonetiikasta osana Kielitieteen ja fonetiikan perusteet -kurssia
 15. lehtori, käännöstiede (suomi) (viransijaisuus, 15.8.2007–30.6.2008)
  Tampereen yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos
 16. ATK-suunnittelija (vuorotteluvapaan sijaisuus, 6.3.–26.7.2007)
  Tampereen yliopisto, tietokonekeskus
 17. sivutoiminen tuntiopettaja, yleinen kielitiede (1.9.–31.12.2005)
  Tampereen yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos
 18. lehtori, suomen kieli (viransijaisuus, 1.1.–31.1.2005)
  Jyväskylän yliopisto, kielten laitos
 19. yliopistonopettaja, suomen kieli (1.8.–31.12.2004)
  Jyväskylän yliopisto, kielten laitos
 20. sivutoiminen tuntiopettaja (10.9.2003–17.5.2004)
  • Tampereen yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos, opetettavina aineina käännöstiede (suomi), yleinen kielitiede ja fonetiikka
  • Tampereen yliopisto, taideaineiden laitos, opetettavana aineena yleinen kirjallisuustiede, yleinen linja
  • Tampereen yliopisto, avoin yliopisto, opetettavina aineina suomen kieli ja yleinen kielitiede
  • Teknillinen korkeakoulu, viestintäkeskus, opetettavana aineena suomenkielinen viestintä
 21. assistentti, suomen kieli (1.1.–31.7.2003)
  Tampereen yliopisto, suomen kielen ja yleisen kielitieteen jaos
 22. lehtori, yleinen kielitiede (viransijaisuus; 1.8.2001–31.12.2002)
  Tampereen yliopisto, suomen kielen ja yleisen kielitieteen jaos
 23. lehtori, yleinen kielitiede (viransijaisuus; 1.9.1998–31.7.2000)
  Tampereen yliopisto, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos
 24. ATK-amanuenssi (20.8.1997–31.7.1998)
  Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
 25. ATK-amanuenssi (viransijaisuus; 1.3.1996–30.6.1997)
  Tampereen yliopisto, humanistinen tiedekunta
 26. mikrotukihenkilö (osa-aikainen; loka–joulukuu 1995)
  Tampereen yliopisto, kielikeskus

3 Julkaisut

A. Monografiat

2 monografiaa, joista toinen väitöskirja (2010).
 1. Nieminen, Tommi 2010a: Lajien synty. Tekstilaji kielitieteen semioottisessa metateoriassa. Jyväskylä Studies in Humanities 136. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. Julkaistu myös verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3871-0.
 2. Nieminen, Tommi 1996: Kohti lukijan genrejä. Johdatusta semioottiseen lajiteoriaan. Tampereen yliopisto. Yleinen kirjallisuustiede. Julkaisuja 30. Tampere.

B. Toimitteet

4 julkaistua toimitetta.
 1. Hamunen, Markus & Nieminen, Tommi & Kelomäki, Tapani & Dufva, Hannele (toim.) 2019: Käänteitä ja käsitteitä: Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1454. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
 2. Kuronen, Mikko & Lintunen, Pekka & Nieminen, Tommi (toim.) 2017: Näkökulmia toisen kielen puheeseen – Insights into second language speech. AFinLA-e 10: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, Jyväskylä.
 3. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi (toim.) 2009: Fonetiikan päivät 2008. XXV Fonetiikan päivillä Tampereen yliopistossa 11.–12.1.2008 pidetyt esitelmät. Tampere Studies in Language, Translation and Culture B 3. Tampere University Press, Tampere.
 4. Määttä, Urho & Nieminen, Tommi & Pälli, Pekka (toim.) 2000: Emergenssi kielellisessä valossa. Folia Fennistica & Linguistica 24. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, Tampere 2000.

C. Vertaisarvioidut artikkelit

23 julkaistua artikkelia.
 1. O’Dell, Michael & Nieminen, Tommi & Mustanoja, Liisa 2022: Analyzing three decades of Finnish creak: 1970’s, 1990’s, 2010’s. – Malin Svensson Lundmark, Ali Asadi, Stephanie Berger & Oliver Niebuhr (toim.): 13th Nordic Prosody conference: August 17–19, 2022 in Sønderborg. SDU. 61–70. DOI: 10.2478/9788366675728-fm.
 2. Nieminen, Tommi 2020: Joukkoistettu kotoistaminen saavutettavuuden palveluksessa. – Maija Hirvonen & Tuija Kinnunen (toim.): Saavutettava viestintä: Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä. Gaudeamus, Helsinki. 287–303.
 3. Nieminen, Tommi 2019: Merkityksetöntä merkityksentutkimusta eli mieletöntä semiotiikkaa: Peircen haaste nykykielitieteelle. – Hamunen ym. (toim.): Käänteitä ja käsitteitä: Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1454. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 141–185.
 4. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi 2019: Syllable rate, syllable complexity and speech tempo perception in Finnish. – International Congress of Phonetic Sciences ICPhS 2019, Melbourne, Australia.
 5. Nieminen, Tommi 2019: Miten arvioida käännöksen tyyliä? MikaEL 12: 75–89. Ulkoinen linkki: https://www.sktl.fi/@Bin/1924869/MikaEL12+-+Nieminen.pdf (PDF, 358 kt).
 6. O’Dell, Michael & Nieminen, Tommi 2018: Distal rate effect for Finnish epenthetic vowels. – Katarzyna Klessa, Jolanta Bachan, Agnieszka Wagner, Maciej Karpiński & Daniel Śledziński (toim.): 9th international conference on speech Prosody 2018: 13–16 June 2018, Poznań, Poland. 646–650. Ulkoinen linkki: https://isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/145.pdf (PDF, 1,5 Mt).
 7. Nieminen, Tommi 2017: Joukkoistetun kotoistamisen luonteesta kääntämisenä. MikaEL 10: 88–100.
 8. Kuronen, Mikko & Lintunen, Pekka & Nieminen, Tommi 2017: Suullisen kielitaidon ja ääntämisen tutkimuksesta soveltavan kielentutkimuksen alalla Suomessa. – Mikko Kuronen, Pekka Lintunen & Tommi Nieminen: Näkökulmia toisen kielen puheeseen – Insights into second language speech. AFinLA-e 10. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, Jyväskylä. 3–17.
 9. Małisz, Zofia & O’Dell, Michael & Nieminen, Tommi & Wagner, Petra 2016: Perspectives on speech timing: Coupled oscillator modeling of Polish and Finnish. Phonetica 73: 233–259.
 10. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi & Lennes, Mietta 2015: Hazard regression for modeling conversational silence. – ICPhS 2015: Proceedings. 18th International Congress of Phonetic Sciences, 10–14 Aug 2015 Secc Glasgow Scotland UK. Ulkoinen linkki: https://www.internationalphoneticassociation.org/icphs-proceedings/ICPhS2015/Papers/ICPHS0374.pdf (PDF, 237 kt).
 11. Nieminen, Tommi & O’Dell, Michael L. 2013: Visualizing speech rhythm: A survey of alternatives. – Eva-Liina Asu & Pärtel Lippus (toim.), Nordic Prosody: Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012. Peter Lang, Frankfurt am Main. 265–274.
 12. Włodarczak, Marcin & Šimko, Juraj & Wagner, Petra & O’Dell, Michael L. & Lennes, Mietta & Nieminen, Tommi 2013: Finnish rhythmic structure and entrainment in overlapped speech. – Eva-Liina Asu & Pärtel Lippus (toim.), Nordic Prosody: Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012. Peter Lang, Frankfurt am Main. 421–430.
 13. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi & Lennes, Mietta 2012: Modeling turn-taking rhythms with oscillators. Linguistica Uralica XLVIII: 3: 218–227.
 14. O’Dell, Michael L. & Simko, Juraj & Nieminen, Tommi & Vainio, Martti & Lehtinen Mona 2011: Relative timing of bilabial gesture in Finnish. – Wai-Sum Lee & Eric Zee (toim.), Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences. City University of Hong Kong, Hong Kong. Ulkoinen linkki: https://www.internationalphoneticassociation.org/icphs-proceedings/ICPhS2011/OnlineProceedings/RegularSession/O'Dell/O'Dell.pdf (PDF, 254 kt).
 15. Nieminen, Tommi 2010: Tieteellisen tekstin ääniä. AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2010: 2: 31–44. Ulkoinen linkki: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/3874/3656. (PDF, 141 kt.)
 16. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi & Mustanoja, Liisa 2010: Assessing rhythmic differences with synchronous speech. – Speech Prosody 2010 Conference Proceedings, 100141: 1–4. Ulkoinen linkki: http://speechprosody2010.illinois.edu/papers/100141.pdf (PDF, 170 kt).
 17. Nieminen, Tommi 2009: Dialogisuus luonnollisen kielen ominaispiirteenä. Puhe ja kieli 29: 2: 49–61.
 18. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi 2009: Coupled oscillator model for speech timing: overview and examples. – Martti Vainio, Reijo Aulanko & Olli Aaltonen (toim.), Nordic Prosody: Proceedings of the Xth Conference, Helsinki 2008. Peter Lang, Frankfurt am Main 2009. 179–189.
 19. O’Dell, Michael L. & Lennes, Mietta & Nieminen, Tommi 2008: Hierarchical levels of rhythm in conversational speech. – Plínio A. Barbosa, Sandra Madureira & César Reis (toim.), Proceedings of the Speech Prosody 2008 Conference. Editora RG/CNPq, Campinas 2008. 355–358.
 20. O’Dell, Michael L. & Lennes, Mietta & Werner, Stefan & Nieminen, Tommi 2007: Looking for rhythms in conversational speech. – Jürgen Trouvain & William J. Barry (toim.), ICPhS XVI. 6–10 August 2007, Saarbrücken Germany. Proceedings. Universität des Saarlandes, Saarbrücken. 1201–1204.
 21. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi 2003: How long is a stress group? Cadernos de Estudos Lingüísticos 43: 93–108.
 22. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi 1999: Coupled oscillator model of speech rhythm. – Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, 1–7 August 1999. Linguistics Department, University of California, Berkeley. Vol. 2, 1075–1078.
 23. O’Dell, M. L. & Nieminen, T. 1998: Reasons for an underlying unity in rhythm dichotomy. Linguistica Uralica XXXIV: 3: 178–185.

D. Vertaisarvioimattomat artikkelit

24 julkaistua artikkelia.
 1. O’Dell, Michael & Nieminen, Tommi 2016: Suomen konsonanttiyhtymässä olevan lateraalin akustinen variaatio ja murteiden epenteettinen vokaali. – Pentti Körkkö & Riikka Ylitalo (toim.), XXX Fonetiikan päivät: Oulu 13.–14.5.2016: Julkaisut – Papers. Oulun yliopisto, Oulu. 10–19. Ulkoinen linkki: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526214795.pdf (PDF, 7,4 Mt).
 2. Nieminen, Tommi & Kurki, Tommi 2015: Prosovar-hankkeen väliraportti: Puheaineiston keruusta verkossa sekä havaintoja aineistosta. – Mona Lehtinen & Unto & K. Laine (toim.), XXIX Fonetiikan päivät, Espoo 20.–21.3.2015: Julkaisut. Aalto-yliopisto, Espoo. 29–38. Ulkoinen linkki: http://fp2015.aalto.fi/Fonetiikan_Paivat-2015_Aalto-yliopisto.pdf (PDF, 14,4 Mt).
 3. Nieminen, Tommi 2014a: Puhesuomen prosodiaa tutkimassa. Kielikuvia 2/2014: 2–9.
 4. Nieminen, Tommi & Kurki, Tommi & Behravan, Hamid & Kallio, Heini 2014: Tutkimushanke suomen prosodian variaatiosta. – Katri Jähi & Laura Taimi (toim.), XXVIII Fonetiikan päivät: Turku 25.–26. lokakuuta 2013: Konferenssijulkaisu. Fonetiikka, LAB-laboratorio, Turun yliopisto. 56–64. Ulkoinen linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5980-8.
 5. Šimko, Juraj & O’Dell, Michael & Vainio, Martti & Lehtinen, Mona & Nieminen, Tommi 2014: Effects of anatomical differences of relative timing of tongue and lips. – Katri Jähi & Laura Taimi (toim.), XXVIII Fonetiikan päivät: Turku 25.–26. lokakuuta 2013: Konferenssijulkaisu. Fonetiikka, LAB-laboratorio, Turun yliopisto. 36–45. Ulkoinen linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5980-8.
 6. Nieminen, Tommi & Kurki, Tommi & Kallio, Heini & Behravan, Hamid 2014: Uusi puhesuomen variaatiota tarkasteleva hanke: Katse kohti prosodisia ilmiöitä. Sananjalka 56: 186–195.
 7. Nieminen, Tommi 2011: Retorisia siirtoja ja metodologisia ongelmia crowdsourcing-lokalisoinnin tutkimuksessa. MikaEL – Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu (Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies) 5. Ulkoinen linkki: http://www.sktl.fi/@Bin/85393/Nieminen_MikaEL2011.pdf (PDF, 109 kt).
 8. Nieminen, Tommi & Lantee, Anna 2011: Yhdyssanasta suomen kielessä ja puheessa. – Stefan Werner & Tomi Kinnunen (toim.), XXVI Fonetiikan päivät 2010. University of Eastern Finland electronic publications, University of Eastern Finland, Joensuu. 69–74. Ulkoinen linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-0391-4.
 9. O’Dell, Michael L. & Simko, Juraj & Nieminen, Tommi & Vainio, Martti & Lehtinen Mona 2011b: Timing of intervocalic consonant gestures in Finnish. – Stefan Werner & Tomi Kinnunen (toim.), XXVI Fonetiikan päivät 2010. University of Eastern Finland electronic publications, University of Eastern Finland, Joensuu. 16–21. Ulkoinen linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-0391-4.
 10. Nieminen, Tommi 2006a: Mielipidekirjoituksesta tekstilajina. – Anneli Pajunen & Hannu Tommola (toim.), XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.–20.5.2005. Tampere Studies in Language, Translation and Culture B 2, Tampereen yliopisto. 296–307.
 11. Nieminen, Tommi 2006b: Limits of interpretation revisited: A sceptical view on textual interpretation. Targeting Charles Williams’ The Greater Trumps. – Markku Lehtimäki & Julia Tofantšuk (toim.), Thresholds of Interpretation. Crossing the Boundaries in Literary Criticism. TLÜ Kirjastus, Tallinn 2006. 56–74.
 12. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi 2006: Tahdin ajoitus suomessa oskillaattorimallin näkökulmasta. – Reijo Aulanko, Leena Wahlberg & Martti Vainio (toim.), Fonetiikan päivät 2006 – Phonetics Symposium 2006. Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen julkaisuja 53, Helsinki 2006. 134–143.
 13. Nieminen, Tommi 2004: The Inklings: Connecting the Unconnected. Genre, intertextuality and intersemiosis. – Marina Grishakova & Markku Lehtimäki (toim.), Intertextuality and Intersemiosis. Tartu University Department of Literature and Folklore & Tampere University Department of Literature and the Arts. Tartu University Press, Tartu 2004. 91–114.
 14. Nieminen, Tommi 2002a: Charles S. Peircen semiotiikka. – Hannele Dufva & Mika Lähteenmäki (toim.), Kielentutkimuksen klassikoita. Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2002. 125–154.
 15. Nieminen, Tommi 2002b: Evoluution pyörä – Miten kielelle käy ajan kanssa? Tieteessä tapahtuu 5/2002: 6–10.
 16. Nieminen, Tommi 2002c: Kirjallisten lajien semiotiikkaa. – Markku Lehtimäki (toim.), Merkkejä ja symboleja. Esseitä kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta. Tampere University Press, Tampere 2002. 159–183.
 17. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi 2002: Rytmijakson pituus oskillaattorimallissa. – Petri Korhonen (toim.), Fonetiikan päivät 2002The Phonetics Symposium 2002. Report 67, Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing, Helsinki University of Technology, Helsinki. 195–204.
 18. Nieminen, Tommi 2001a: Lisää tulkintoja sosiolingvistiikan uusista tulkinnoista. Virittäjä 2/2001: 308–310.
 19. Nieminen, Tommi 2001b: Autonominen kielitiede ja etiikka. – Helena Sulkala & Leena Nissilä (toim.), XXVII  Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000. Acta Universatis Ouluensis B Humaniora 41. Oulun yliopisto, Oulu 2001. 208–216.
 20. O’Dell, Michael L. & Nieminen, Tommi 2001: Speech rhythms as cyclical activity. – Stina Ojala & Jyrki Tuomainen (toim.), 21. Fonetiikan päivät. Turku 4.–5.1.2001. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 67. Turku 2001. 159–165.
 21. Nieminen, Tommi 2000: Sanovat sitä emergenssiksi. – Urho Määttä, Tommi Nieminen & Pekka Pälli (toim.), Emergenssi kielellisessä valossa. Folia Fennistica & Linguistica 24. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, Tampere 2000. 111–133.
 22. Nieminen, Tommi 1999: Kieli ja vaihtelu sosiolingvistiikassa. – Urho Määttä & Pekka Pälli & Matti K. Suojanen (toim.), Kirjoituksia sosiolingvistiikasta. Folia Fennistica & Linguistica 22. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, Tampere 1999. 1–22.
 23. Nieminen, Tommi 1998: Merkityksen evoluutiomallista. – Urho Määttä & Klaus Laalo (toim.), Kirjoituksia muoto- ja merkitysopista. Folia Fennistica & Linguistica 21. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, Tampere 1998. 117–141.
 24. Nieminen, Tommi 1995: Näkökulmia suomen puherytmiin. – Michael L. O’Dell (toim.), XVIII Fonetiikan päivät Tampereella 2.–3.9.1994. Folia Fennistica & Linguistica 18. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, Tampere 1995. 187–194.

E. Muut julkaisut

4 muuta tieteellistä julkaisua: kaksi oppikirja-artikkelia, verkko-omakustanne ja väitöksenalkajaisesitelmä.
 1. O’Dell, Michael L.& Nieminen, Tommi 2020: Kokeellinen fonetiikka. – Milla Luodonpää-Manni, Markus Hamunen, Reetta Konstenius, Matti Miestamo, Urpo Nikanne & Kaius Sinnemäki (toim.): Kielentutkimuksen menetelmiä. SKS, Helsinki. Osa II, 313–344.
 2. Nieminen, Tommi 2018: Kirjoittaminen ja kirjoitusjärjestelmät. – Mari Honko & Sanna Mustonen (toim.): Tunne kieli: Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen. Finn Lectura, Helsinki. 93–114.
 3. Nieminen, Tommi 2014b: Kohti lukijan genrejä: Johdatusta semioottiseen lajiteoriaan. Toinen, tarkistettu laitos vapaaseen verkkolevitykseen. Linkki: http://papers.legisign.org/books/nieminen2014.pdf (PDF, 316 kt).
 4. Nieminen, Tommi 2010c: Lajien synty: Tekstilajit kielitieteen semioottisessa metateoriassa. Väitöksenalkajaisesitelmä Jyväskylän yliopistossa 16.4.2010. – Virittäjä 114 (2010): 1. Verkkojulkaisu. Ulkoinen linkki: http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/nieminen2_2010.pdf (PDF, 85 kt).

F. Ohjelmat

Kolme julkista verkkosivustoa, kolme tietokoneohjelmaa.
 1. bibparse 1.2.0. Kirjasto BibTeX-tiedostojen lukemiseksi ja kirjoittamiseksi Pythonista.
 2. TextGrids 1.4.0. Kirjasto Praatin annotointien käsittelemiseksi Pythonissa.
 3. Verkko-Sanastiina (tekeillä), Sanastiina-ohjelma verkkosovellusversio.
 4. Sanastiina, wxPythonilla kirjoitettu työpöytäohjelma Kotuksen vapaan sanalistan selailuun.
 5. Pitäjähaku-verkkosovellus Suomen murteiden sanakirjan ja Lauri Kettusen murrekartaston pitäjien etsimiseksi nimellä tai lyhenteellä. Näyttää pitäjän murrealuetiedot kummankin lähteen mukaan, saman alueen muut pitäjät sekä otteen Kettusen murrekartasta.
 6. IPA Sound Chart -verkkosovellus soittaa Peter Ladefogedin aikanaan verkossa julkaisemia IPA-äännenäytteitä HTML 5 -sovelluksen avulla.

G. Julkaisemattomat tutkielmat

Kaksi julkaisematonta tutkielmaa.
 1. Suomen kielen puherytmi. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, suomen kieli, toukokuu 1996.
 2. Tarua vai totta? Fantasiagenre. Julkaisematon sivuainetutkielma. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos, yleinen kirjallisuustiede, yleinen linja, toukokuu 1995.

4 Julkiset esitelmät ja posterit

A. Kielitiede

52 pidettyä esitelmää tai posteria.
 1. Kysymyksiä kieliopillisuudesta: Esimerkkinä sanajärjestys
  50. Kielitieteen päivät, Jyväskylä 2024.
 2. Mitä kielitiede lopultakaan on?
  49. Kielitieteen päivät, Oulu 2023.
 3. Yhdyssanat ja mitä kielenkuvaus oikein kuvaa
  Språkets funktion 18, Turku/Åbo 2022.
 4. Diskurssianalyysin unohtunut (?) haara
  48. Kielitieteen päivät, Turku 2022.
 5. Puherytmin olemus ja funktiot
  Språkets funktion 16, Turku/Åbo 2019.
 6. Syvä teksti on hyvä teksti: Ajatuksia tekstin topografian opettamisesta
  3. Kirjoittamisen tutkimuksen päivät, Tampere 2018.
 7. Mistä tunnet sä funktion?
  Språkets funktion 15, Turku/Åbo 2018.
 8. ”Vain tapa on merkin looginen tulkitsin”
  Urho Määtän juhlaseminaari, Tampere 2018.
 9. Uutta tietoa švaasta
  45. Kielitieteen päivät, Helsinki 2018.
 10. Uusia ajatuksia švaasta
  44. Kielitieteen päivät, Jyväskylä 2017.
 11. Äänten organisoinnin opetuksesta
  2. Kirjoittamisen tutkimuksen päivät, Jyväskylä 2017.
 12. Lisää havaintoja suomen prosodian variaatiosta
  AFinLAn syyssymposium, Tampere 2016.
 13. Lokalisoitava käyttöympäristö kehittyvänä kielimaisemana
  43. Kielitieteen päivät, Oulu 2016.
 14. Mitä suomen intonaatiosta tiedetään ja mitä ehkä tulisi tietää?
  AFinLAn syyssymposium, Helsinki 2015.
 15. Suomen prosodian alueellinen ja sosiaalinen variaatio
  XII International Congress for Finno-Ugric Studies, Oulu 2015. (Yhdessä Tommi Kurjen kanssa.)
 16. Ruma ”merkitys”: Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite
  42. Kielitieteen päivät, Vaasa 2015.
 17. Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkoston esittely (posteri)
  42. Kielitieteen päivät, Vaasa 2015. (Yhdessä Pekka Lintusen ja Riikka Ullakonojan kanssa.)
 18. Minun ja muiden äänet tieteen kielessä
  Kirjoittamisen tutkimuksen päivät, Helsinki 2015.
 19. Narrating selves in academic writing (posteri)
  AILA World Congress, Brisbane (AUSTRALIA) 2014. (Peruuntui sairauden takia, mutta posteri oli esillä AFinLAn syyssymposiumissa Jyväskylässä samana vuonna.)
 20. Mihin kielitiede käy? Esimerkkinä amerikkalaisen kielitieteen murros 1950-luvulla
  41. Kielitieteen päivät, Turku 2014.
 21. Suomen kielen prosodian alueellinen ja sosiaalinen variaatio
  41. Kielitieteen päivät, Turku 2014. (Yhdessä Tommi Kurjen, Hamid Behravanin ja Heini Kallion kanssa.)
 22. Regional and social variation of Finnish prosody: Data collecting via crowdsourcing
  Seminar on Prosody, Finnish Centre of Excellence in Intersubjectivity in Interaction, Helsinki 2014. (Yhdessä Heini Kallion, Tommi Kurjen ja Hamid Behravanin kanssa.)
 23. Variation of Finnish Prosody: A Research Project Funded by the Kone Foundation (posteri)
  AFinLAn syyssymposium, Turku 2013. (Yhdessä Tommi Kurjen ja Hamid Behravanin kanssa.)
 24. Cognition as cognition, cognition as semiotics, and the linguist’s comfort zone (posteri)
  The Fourth Conference of the Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC IV), Joensuu 2013.
 25. Suomen prosodian variaation tutkimuksesta
  Språkets funktion 11, Turku/Åbo 2013.
 26. Onko empiirinen käänne empirian kääntötakki?
  40. Kielitieteen päivät, Tampere 2013.
 27. Tekstien ääniä
  39. Kielitieteen päivät, Tallinna (VIRO) 2012.
 28. Ajan puutteessa: Miksi intuitiokin on empiiristä
  AFinLAn syyssymposiumi, Joensuu 2011.
 29. Terminatiivin tarpeessa
  38. Kielitieteen päivät, Joensuu 2011.
 30. Crowdsourcing-lokalisointi, kielen normit ja kielenkäyttäjän intentiot
  AFinLAn syyssymposiumi, Vaasa 2010.
 31. Localization of KDE
  Agency and languaging -seminaari, Jyväskylä 2010.
 32. Epenthetic vowels in Finnish dialects: An articulatory phonology approach
  24th Scandinavian Conference of Linguistics, Joensuu 2010. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 33. Yhdyssana suomen kielessä ja puheessa
  37. Kielitieteen päivät, Helsinki 2010. (Yhdessä Anna Lanteen kanssa.)
 34. Mitä lopultakaan pitää selittää? Ihmisen viestinnän erityisluonteesta
  Puheen ja kommunikaation evoluutio, Helsinki 2009.
 35. Dialogisuuden tasoja tieteellisen kirjoittamisen kurssilta
  AFinLAn syyssymposiumi, Tampere 2009.
 36. Double Case in Finnish
  Case in and across Languages, Helsinki 2009.
 37. Suomen puherytmi typologisessa katsannossa
  36. Kielitieteen päivät, Jyväskylä 2009. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 38. Puhutun ja kirjoitetun rajalla
  AFinLAn syyssymposiumi, Helsinki 2008. (Yhdessä Laura Karttusen kanssa.)
 39. Miten kauas dialogi ulottuu?
  35. Kielitieteen päivät, Vaasa 2008.
 40. Tekstilaji konstekstualisaationa
  34. Kielitieteen päivät, Oulu 2007.
 41. Mielipidekirjoitus tekstilajina
  32. Kielitieteen päivät, Tampere 2005.
 42. What really does not count as evidence? – Empiirinen evidenssi empiirisen käänteen kielitieteessä.
  30. Kielitieteen päivät, Joensuu 2003.
 43. Sisäkkäiset etenevät ympyrät – miten kielelle käy ajan kanssa
  29. Kielitieteen päivät, Helsinki 2002.
 44. Lajiutuminen: yksilön vai yhteisön asia
  Kieli keskellä kognitiota II – seminaari merkityksen tutkimuksesta, Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksen (FiCLA) kevätseminaari, Helsinki 2002.
 45. À nous la liberté
  Konstruktionismi kielitieteessä -seminaari, Tampere 2001.
 46. Lajiutuminen kielessä ja kirjallisuudessa
  28. Kielitieteen päivät, Jyväskylä 2001.
 47. Ajatteleeko täällä kukaan ennen kuin puhuu?
  Kieli keskellä kognitiota, Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksen (FiCLA) seminaari, Viking Amorella 2000. (Yhdessä Pekka Pällin kanssa.)
 48. Autonominen kielitiede ja etiikka
  27. Kielitieteen päivät, Oulu 2000.
 49. Emergenssi: sosiolingvistiikan premissien ja lähtökohtien uudelleentarkastelua
  Sosiolingvistiikan päivä, Tampere 1999. (Yhdessä Pekka Pällin kanssa.)
 50. Emergenssi laidalta laidalle
  Emergenssi-seminaari, Tampere 1999.
 51. Merkityksen emergenssi
  26. Kielitieteen päivät, Turku 1999.
 52. Merkityksen ontologiasta
  Sosiaalinen semioosi -seminaari, Tampere 1998.
 53. Ei-essentialistista semantiikkaa?
  25. Kielitieteen päivät, Tampere 1998.

B. Fonetiikka

37 pidettyä esitelmää tai posteria, 1 tulossa.
 1. Effect of context F0 on quantity in Finnish
  20th International Congress of Phonetic Sciences, Praha (TŠEKKI) 2023. (Yhdessä Michael O’Dellin ja Joonas Vakkilaisen kanssa).
 2. Analyzing three decades of Finnish creak: 1970’s, 1990’s, 2010’s
  13th Nordic Prosody, Sønderborg (TANSKA) 2022. (Yhdessä Michael O’Dellin ja Liisa Mustanojan kanssa.)
 3. Parselmouth ja TextGrids: Praatin toiminnot Pythonilla (posteri)
  34. Fonetiikan päivät, Tampere 2021.
 4. Syllable rate, syllable complexity and speech tempo perception in Finnish
  19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne (AUSTRALIA) 2019. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 5. F0:n, kvantiteetin ja puhetempon keskinäisistä vaikutussuhteista
  33. Fonetiikan päivät, Helsinki 2019. (Yhdessä Michael L. O’Dellin ja Joonas Vakkilaisen kanssa.)
 6. Distal rate effect for Finnish epenthetic vowels (posteri)
  Speech Prosody 9, Poznań (PUOLA) 2018. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 7. Suomen švaan variaatio puoli vuosisataa sitten (posteri)
  32. Fonetiikan päivät, Tartto 2018. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 8. Artikulaattorien liike suomen ja sen lähisukukielten ”švaayhtymissä”
  32. Fonetiikan päivät, Tartto 2018. (Yhdessä Pertti Palon kanssa.)
 9. Puhenopeus ja švaa tavun havaitsemisessa
  31. Fonetiikan päivät, Jyväskylä 2017. (Yhdessä Michael L. O’Dellin kanssa.)
 10. Konsonanttiyhtymässä olevan lateraalin akustinen variaatio suomessa
  30. Fonetiikan päivät, Oulu 2016. (Yhdessä Michael L. O’Dellin kanssa.)
 11. Hazard regression for modeling conversational silence (posteri)
  18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow (ISO-BRITANNIA) 2015. (Yhdessä Michael L. O’Dellin ja Mietta Lenneksen kanssa.)
 12. Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkoston esittely (posteri)
  Seminar “Pronunciation, oral skills and learning”, Jyväskylä 2015. (Yhdessä Pekka Lintusen ja Riikka Ullakonojan kanssa.)
 13. Prosovar-hankkeen väliraportti: Puheaineiston keruusta verkossa sekä havaintoja aineistosta
  29. Fonetiikan päivät, Espoo 2015. (Yhdessä Tommi Kurjen, Hamid Behravanin ja Heini Kallion kanssa.)
 14. Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkoston esittely (posteri)
  29. Fonetiikan päivät, Espoo 2015. (Yhdessä Pekka Lintusen ja Riikka Ullakonojan kanssa.)
 15. Assessing speech tempo and its influence on rhythm
  29. Fonetiikan päivät, Espoo 2015. (Yhdessä Zofia Maliszin, Michael L. O’Dellin ja Petra Wagnerin kanssa.)
 16. Variation of Finnish Prosody: A Research Project Funded by the Kone Foundation (posteri)
  28. Fonetiikan päivät, Turku 2013. (Yhdessä Tommi Kurjen ja Hamid Behravanin kanssa.)
 17. Effects of anatomical differences on relative timing of tongue and lips
  28. Fonetiikan päivät, Turku 2013. (Yhdessä Juraj Šimkon, Michael O’Dellin, Martti Vainion ja Mona Lehtisen kanssa.)
 18. Visualizing speech rhythm: A survey of alternatives (posteri)
  Nordic Prosody XI, Tartto (VIRO) 2012. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 19. Finnish rhythmic structure and overlapping speech entrainment
  Nordic Prosody XI, Tartto (VIRO) 2012. (Yhdessä Marcin Włodarczakin, Juraj Šimkon, Petra Wagnerin, Michael O’Dellin ja Mietta Lenneksen kanssa.)
 20. Integrating turn-taking behavior in a hierarchically organized coupled oscillator model (posteri)
  Perspectives on rhythm and timing, Glasgow (ISO-BRITANNIA) 2012. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 21. Modeling turn-taking rhythms with coupled oscillators
  27. Fonetiikan päivät, Tallinna (VIRO) 2012. (Yhdessä Michael O’Dellin ja Mietta Lenneksen kanssa.)
 22. Relative timing of bilabial gesture in Finnish
  17th International Congress of Phonetic Sciences, Hong Kong (KIINA) 2011. (Yhdessä Michael O’Dellin, Juraj Šimkon, Martti Vainion ja Mona Lehtisen kanssa.)
 23. The effect of synchronous reading on speech rhythm
  13th Rhythm Production and Perception Workshop, Leipzig (SAKSA) 2011. (Yhdessä Michael O’Dellin ja Liisa Mustanojan kanssa.)
 24. Assessing rhythmic differences with synchronous speech (posteri)
  Speech Prosody 5, Chicago (USA) 2010. (Yhdessä Michael O’Dellin ja Liisa Mustanojan kanssa.)
 25. Synkronoitu luenta suomen rytmin tutkimuksessa
  26. Fonetiikan päivät, Mekrijärvi 2010. (Yhdessä Michael O’Dellin ja Liisa Mustanojan kanssa.)
 26. Timing of intervocalic consonant gestures in Finnish
  26. Fonetiikan päivät, Mekrijärvi 2010. (Yhdessä Michael O’Dellin, Juraj Šimkon, Martti Vainion ja Mona Lehtisen kanssa.)
 27. Yhdyssana suomen kielessä ja puheessa (posteri)
  26. Fonetiikan päivät, Mekrijärvi 2010. (Yhdessä Anna Lanteen kanssa.)
 28. Coupled oscillators model for speech timing: Overview and examples (posteri)
  Nordic Prosody X, Helsinki 2008. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 29. Hierarchical levels of rhythm in conversational speech (posteri)
  Speech Prosody 4, Campinas (BRASILIA) 2008. (Yhdessä Michael O’Dellin ja Mietta Lenneksen kanssa.)
 30. Monitulkintaisten yhdyssanojen sivupaino (posteri)
  25. Fonetiikan päivät, Tampere 2008. (Yhdessä Anna Lanteen kanssa.)
 31. Looking for rhythms in conversational speech (posteri)
  16th International Congress of Phonetic Sciences, Saarbrücken (SAKSA) 2007. (Yhdessä Michael O’Dellin, Mietta Lenneksen ja Stefan Wernerin kanssa.)
 32. Tahdin ajoitus suomessa oskillaattorimallin näkökulmasta (posteri)
  24. Fonetiikan päivät, Helsinki 2006. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 33. Paino dynaamisena parametrina puherytmin oskillaattorimallissa
  22. Fonetiikan päivät, Espoo 2002. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 34. Suomen kielen a/ä-distinktio
  21. Fonetiikan päivät, Turku 2001. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 35. Puheen rytmit syklisenä toimintana
  21. Fonetiikan päivät, Turku 2001. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 36. Coupled oscillator model of speech rhythm
  14th International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco (USA) 1999. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 37. Reasons for an underlying unity in rhythm dichotomy
  20. Fonetiikan päivät (Itämerensuomen fonetiikan päivät), Pärnu (VIRO) 1998. (Yhdessä Michael O’Dellin kanssa.)
 38. Näkökulmia suomen puherytmiin
  18. Fonetiikan päivät, Tampere 1994.

C. Kirjallisuustiede

12 pidettyä esitelmää.
 1. Lunastetaanko viimein Dionysios Traakialaisen lupaus hermeneuttisesta yhtenäistieteestä?
  Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari (”Muutos: Kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen paikat kulttuurisessa muutoksessa), Joensuu 2018.
 2. Yksityisen murhan vastaanpanematon poliittisuus
  Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari (”Etiikka, estetiikka, politiikka”), Turku 2016.
 3. Eikö kieli voi luoda utopiaa?
  Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari (”Kirjallisuus, vastarinta, yhteiskunta!”), Tampere 2015.
 4. Tuntemattoman lajin jäljillä: Milloin laji on laji vai onko se koskaan?
  Lajien rajoilla, Joensuu 2014.
 5. Miten aikaa luodaan?
  Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari (”Aika – Experiences of time in literature”), Helsinki 2013.
 6. Kaksi maailmaa: J. R. R. Tolkienin ja David Lindsayn fantasiamaailmojen materiaalisuudesta
  Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari, Helsinki 2010.
 7. Kirjallisuus kielenkäytön funktioiden kannalta
  Kirjallisuudentutkijain Seuran 80-vuotisseminaari, Helsinki 2007.
 8. Limits of interpretation revisited: A sceptical view on textual interpretation: Targeting Charles Williams’s The Greater Trumps.
  Thresholds of interpretation: Crossing the boundaries in present-day literary criticism, Tallinna (VIRO) 2004.
 9. The Inklings: A school, a genre, or what? – Some notes on the taxonomy of textual relations
  Intertextuality and Intersemiosis, Tartto (VIRO) 2003.
 10. Lajiteoria: fragmentteja suureen synteesiin
  Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari, Siuntio 2003.
 11. Kuka lukee, mitä lukee ja kuinka paljon? – kirjallisuudenlajien semiotiikkaa (versio 3)
  Teos, diskurssi, genre -seminaari, Turku 2000.
 12. Kuka lukee, mitä lukee ja kuinka paljon? – lisää kirjallisuudenlajien semiotiikkaa
  Arkijärki, teoria, empiria -seminaari, Tampere 2000.

D. Käännöstiede

11 pidettyä esitelmää.
 1. Määrä laatuna ja laatu määränä
  KäTu XIX (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Joensuu 2022.
 2. Huomioita lähtökielen vaikutuksesta kohdekielen sanajärjestykseen ilmitekstittömissä käännöksissä
  KäTu XVII (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Tampere 2019.
 3. Miten tarkastella käännöksen tyyliä?
  KäTu XVI (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Turku 2018.
 4. »Sonderkommission Finnland« tutkii: Saksalaiskrimien arvoitus
  KäTu XV (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Vaasa 2017. (Yhdessä Leena Kolehmaisen ja Alexandra Simon-Lópezin kanssa.)
 5. Käännösstrategioiden rajoilla: maltillisuus vastaan uudistavuus
  KäTu XIV (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Joensuu 2016.
 6. Kääntämisen sisäkkäiset etenevät ympyrät
  KäTu XIII (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Helsinki 2015.
 7. ”Nyt se on valmis”: Työn valmistumisen myytistä
  KäTu XII (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Tampere 2014.
 8. Jatkuvasta muutoksesta: Tekniikkaa ja kulttuuria
  KäTu XI (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Turku 2013.
 9. Tekstin käsitteestä lokalisoinnin tutkimuksessa
  KäTu X (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Vaasa 2012.
 10. Lokalisoinnin tutkimuksen metodologisia ongelmia
  KäTu IX (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Joensuu 2011.
 11. Miten lokalisointityö kohtaa kielen normatiivisuuden?
  KäTu VIII (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi), Helsinki 2010.

E. Monitieteiset konferenssit, muut tieteet, sekalaista

9 pidettyä esitelmää tai posteria.
 1. Teksteistä kielioppiin: Aikuisten oikeasti?
  AD2022 (ainedidaktinen symposiumi), Turku 2022.
 2. Collecting speech data over the Internet (posteri)
  Digital Humanities in the Nordic Countries, Göteborg (RUOTSI) 2017.
 3. Kokemus välittäjänä vuorovaikutuksen ja kielellisen intuition välillä
  Kokemuksen tutkimuksen konferenssi 8: Kokemuksen käsite ja käyttö, Tampere 2016.
 4. Puheenparsista kieleksi, heimoista kansakunnaksi
  Kansa tieteissä ja taiteessa – käsite, perinne ja problematiikka, Joensuu 2016.
 5. From signs to semiosis—again
  Is the Study of Genre Still Front Line Research?, Kööpenhamina (TANSKA) 2013.
 6. Systemismi vai atomismi – kaksi tapaa tarkastella kielen kokonaisontologiaa
  2. Filosofia ja kieli -seminaari, Tampere 2008.
 7. Mielipidekirjoitus ja verkkofoorumi: minne ollaan menossa?
  3. Viestinnän tutkimuksen päivät, Vaasa 2007.
 8. Contextualizing life story narratives: Linguistic and phonetic evidence from Finnish dialect interviews
  3rd Tampere Conference on Narrative: Knowing, Living, Telling, Tampere 2007.
 9. ‘Genre’ as a general semiotic category?
  The XII International Bakhtin Conference, Jyväskylä 2005.

5 Luottamustehtävät

 1. SKY Journal of Linguistics -lehden (2019–2021), vuodesta 2022 Finnish Journal of Linguistics -lehden toimitussihteeri (2019–)
 2. Puhe ja kieli -lehden toimituskunnan jäsen (2014–20)
 3. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn hallituksen varajäsen (2011–14)
 4. Nykysuomen seuran johtokunnan jäsen (2000–04, 2005–06), johtokunnan varajäsen (2004–05)
 5. Nykysuomen seuran Kielikuvia-lehden toimitussihteeri (2000–02)
 6. Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistyksen (FiCLA) johtokunnan jäsen (2000–02)